menu

Deklaracja dostępności

2021-01-20 20:26:41 (ost. akt: 2021-02-19 09:23:48)

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Ewą Czerwińską, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie, e-mail: sp3@um.szczytno, tel. +48 89 676 09 60.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno - prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie mieści się w dwóch budynkach. Budynek 1 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 oraz budynek 2 przy ul. Kasprowicza 1.
Budynek 1 jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem przy sali gimnastycznej. Nie mają jednak możliwości wjazdu na pozostałe piętra. Budynek 2 nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek 1 usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno, budynek 2 w centrum miasta.
Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej:
– linia nr 1 - przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku 2 Szkoły Podstawowej Nr 3)
– linia nr 2 - przystanek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie (przy budynku 1 Szkoły Podstawowej Nr 3)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie posiadają trzy wejścia.
Wejścia główne w budynkach nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, tylko wejście przy sali gimnastycznej w budynku 1 posiada podjazd.

Najłatwiej dotrzeć do budynku 1 Szkoły – poprzez bramę główną od strony ul. M. Skłodowskiej – Curie, do budynku 2 wejściem od strony ulicy Kasprowicza (brak podjazdu).
Na terenie parkingu dla rodziców wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku 1 mają szerokość 3 m, w budynku 2 ok. 2 m 90 cm. Podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.

W przypadku załatwienia sprawy w budynku 1 w innym miejscu w szkole niż suterena, do którego dostęp jest utrudniony poprzez wysokie schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi. W budynku 2 pracownicy obsługi zobligowani są do pomocy w dostaniu się do Szkoły dla osób wymagających takiej pomocy.

Aplikacje mobilne:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie nie udostępnia aplikacji mobilnych.


  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka